Pomiary

Firma prowadzi badania kontrolno-pomiarowe instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie:

 • kompleksowych badań okresowych, 
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • rezystancji izolacji,
 • impedancji pętli zwarcia,
 • analizy parametrów sieci zasilającej,
 • natężenia oświetlenia,
 • rezystancji uziemienia,
 • badań wyłączników różnicowoprądowych,
 • rezystancji / impedancji izolacji podłóg i ścian,
 • badań ciągłości przewodów ochronnych,
 • prób działania urządzeń,
 • transformatorów,
 • termowizji.

Badania okresowe

Oferujemy przeprowadzenie kompleksowych badań okresowych (eksploatacyjnych) instalacji elektrycznej w oparciu o wymagania stawiane przez normę PN-HD 60364-6:2008. Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332), a także dobrą praktyką inżynierską wymagane jest sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej co najmniej raz na 5 lat, a w przypadkach szczególnych nawet raz do roku. Sprawdzenia okresowe obejmują czynności niezbędne do określenia, czy instalacja i wszystkie jej elementy wyposażenia znajdują się w stanie pozwalającym na ich bezpieczną eksploatację.

Niektóre instytucje (jak np. Towarzystwa Ubezpieczeniowe czy Państwowa Inspekcja Pracy) w trakcie prowadzenia swoich postępowań mogą poprosić o przedstawienie ważnych badań instalacji elektrycznej. Protokoły pomiarowe stanowią wtedy rzetelny dowód potwierdzający prawidłowy stan techniczny instalacji elektrycznej. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

Posiadanie samego zabezpieczenia przeciwporażeniowego nie gwarantuje bezpieczeństwa, gdy nie zostanie ono w pełni sprawdzone i potwierdzone pomiarami przez wykwalifikowany personel. W przypadku zabezpieczeń nadprądowych należy wykonać oględziny (sprawdzić prąd znamionowy, typ bezpiecznika, nastawienie krótkozwłocznego lub bezzwłocznego wyzwalania wyłączników) oraz wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia. Zastosowane w sieciach typu TN-S lub TN-C-S wyłączniki różnicowoprądowe również podlegają oględzinom i pomiarom potwierdzającym ich funkcjonalność.

Rezystancja izolacji

Pomiary rezystancji izolacji weryfikują stan izolacji przewodów i kabli energetycznych. Wymagana przez normę wartość rezystancji izolacji dla instalacji elektrycznych o napięciu znamionowym izolacji do 500V wynosi 1MΩ. Poniżej tej wartości istnieje realne zagrożenie przebicia izolacji, co stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, dlatego też taki przewód należy niezwłocznie wymienić na nowy.

Impedancja pętli zwarcia

Impedancja pętli zwarcia sprawdzana jest przy pomiarach skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Badania polegają na stworzeniu odpowiedniej drogi przepływu prądu zwarciowego w celu weryfikacji prawidłowego działania zastosowanych urządzeń ochronnych. Czas zadziałania urządzenia ochronnego uzależniony jest od przepływającego prądu, który wyznaczany jest z prawa Ohma na podstawie wartości napięcia dotykowego i zmierzonej wartości impedancji pętli zwarcia.

Analiza parametrów sieci zasilającej

Jakość energii elektrycznej to określone w normie PN-EN 61000-4-30 parametry i charakterystyki napięcia zasilającego. Do wykonania oceny parametrów sieci zasilającej potrzebne są specjalistyczne urządzenia pomiarowe, które rejestrują informacje przez okres co najmniej kilku dni w dzień i w nocy, w celu uzyskania szczegółowych informacji uwzględniających losowy charakter zjawisk występujących w sieci. Dopiero po rejestracji odpowiedniej ilości danych możliwa jest właściwa i szczegółowa analiza jakości energii elektrycznej.

Informacje uzyskane w wyniku analizy są niezwykle istotne, gdyż pozwala to m.in. na wprowadzenie optymalizacji zużycia energii i struktury technicznej poszczególnych instalacji i urządzeń, co ostatecznie przekłada się na obniżenie kosztów prowadzenia działalności i zwiększenie możliwości bezawaryjnej pracy układów. Jak wynika z przeprowadzanych ostatnio analiz, jakość energii elektrycznej z roku na rok ulega pogorszeniu. Bardzo istotne jest przeciwdziałanie temu trendowi, gdyż słaba jakość energii elektrycznej prowadzi do realnych strat finansowych i zmniejszania bezpieczeństwa bezawaryjnej pracy urządzeń elektrycznych.

Oferujemy wykonanie pomiarów oraz przeprowadzenie analizy parametrów sieci zasilającej. Przedstawimy wnioski oraz propozycje rozwiązań technicznych, które przyczynią się do obniżenia kosztów za energię elektryczną oraz zapewnią stabilniejszą pracę podłączonych do sieci maszyn i urządzeń elektrycznych. 

Natężenie oświetlenia

Zastosowane w pomieszczeniach oświetlenie wpływa na komfort i wydajność ludzi w miejscu pracy. Nieodpowiednio doświetlone stanowiska są częstą przyczyną nieefektywnie wykonywanych obowiązków, ale także przyczyną przemęczenia pracowników czy chociażby pogarszania się wzroku. Minimalna wartość natężenia oświetlenia dla pomieszczeń oraz na stanowiskach pracy jest ściśle określona w normie PN-EN 12464-1:2012. Pomiary natężenia oświetlenia przeprowadza się przed oddaniem budynku lub pomieszczenia do użytku, po skończonym remoncie lub wymianie oświetlenia na nowe, bądź w przypadkach, gdy uzasadnione jest podejrzenie, że wartość natężenia oświetlenia jest niższa niż przewidziana przez normę.

Na podstawie dokumentu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi, dlatego powinny być bezwzględnie poddawane przeglądom technicznym i konserwacyjnym nie rzadziej niż raz do roku. Instalacje oświetlenia awaryjnego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, w związku z tym powinny spełniać wymagania stawiane im przez normy.

Rezystancja uziemienia

Pomiary rezystancji uziemienia różnią się w znaczący sposób od pozostałych pomiarów. Wymagają przede wszystkim elementarnej wiedzy dotyczącej np. wpływu rezystywności gruntu, jego zawilgocenia czy chociażby wpływu prądów błądzących na otrzymane wyniki pomiarowe. Jakość uziemienia odgrywa kluczową rolę na skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej oraz przeciwprzepięciowej. Wartość rezystancji uziemienia powinna być jak najniższa i nie powinna przekraczać wartości opisywanej w normach PN-EN 62305.

Badanie wyłączników różnicowoprądowych

Badania polegają na sprawdzeniu poprawności zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, które w instalacji elektrycznej odpowiadają za natychmiastowe wyłączenia zasilania w obwodzie. Pomiarowi podlega czas zadziałania wyłącznika oraz wartość prądu różnicowego powodująca wyłączenie. Jest to podstawowe badanie, które jest przeprowadzane przy sprawdzeniach ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach, w których potocznie nazywane „różnicówki” zostały zainstalowane.

Rezystancja / impedancja izolacji podłóg i ścian

Pomiar polega na sprawdzeniu stanu instalacji w pomieszczeniach, w których jako ochronę przed dotykiem zastosowano wyizolowane stanowisko pracy, lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, w których zastosowano posadzki elektrostatyczne. Pomiary wykonywane są w minimum kilku miejscach, przy czym co najmniej jeden z pomiarów wykonywany jest w odległości około 1 m od znajdującej się w pomieszczeniu dostępnej części przewodzącej. Badania wykonuje się za pomocą specjalnej sondy na oczyszczonej z zanieczyszczeń powierzchni. 

Badanie ciągłości przewodów ochronnych

Podczas wykonywania pomiarów sprawdza się, czy występuje nieciągłość przewodu ochronnego, która może skutkować przebiciem i pojawieniem się napięcia na niepożądanych elementach przewodzących. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż bezpośredni kontakt z metalową obudową urządzenia spowoduje nieświadome porażenie prądem elektrycznym. 

Próby działania urządzeń

Oddzielnym pomiarom poddawane są rozdzielnice i sterownice, urządzenia sterownicze i blokady, a także systemy i napędy, które poddaje są próbom funkcjonalnym prawidłowego zadziałania. Sprawdzany jest również sposób montażu oraz to, czy wszystkie elementy zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przeprowadzamy m.in. testy systemów przeciwpożarowych, przeciwporażeniowych, kontroli dostępu, monitoringu, ale również pojedynczych urządzeń takich jak agregaty prądotwórcze, UPS-y, panele sterowania itd.

Transformatorów

Transformatory energetyczne należy okresowo poddawać kontroli w celu weryfikacji stanu zużycia oraz możliwości dalszej eksploatacji. W trakcie badania przeprowadzane są czynności polegające na oględzinach oraz na sprawdzeniach pomiarowych. Wykonywane są badania związane z rezystancją uzwojeń, rezystancją izolacji uzwojeń, rezystancją uziemień roboczych oraz (w przypadku transformatorów olejowych) test jakości oleju znajdującego się w kadzi transformatora. Ponad to sprawdzany jest poprzez próby dociskowe stan połączeń elementów oraz ogólny stan elementów wchodzący w skład transformatora. 

Termowizyjne

Termowizja jest procesem, który polega na przetworzeniu ciepła emitowanego przez obiekty na obraz widzialny. Urządzenie pomiarowe, tj. kamera termowizyjna, przetwarza sygnał w postaci światła podczerwonego na powierzchniowy rozkład temperaturowy obserwowanego obiektu. W efekcie uzyskiwana jest kolorowa mapa, z której można odczytać punkty charakteryzujące się podwyższoną temperaturą. Termowizja jest sukcesywnie wykorzystywana przy diagnozowaniu usterek w maszynach, stanu instalacji elektrycznej przy pełnym natężeniu, czy w miejscach niedostępnych i niebezpiecznych jak np. stacje transformatorowe. Bezdotykowy pomiar stanowi błyskawiczne, cenne i nieinwazyjne źródło informacji o nadmiernie przegrzewających się miejscach łączeniowych ze względu na brak konieczności odstawiania zasilania w stacji.

Pomiar termowizyjny znalazł swoje szerokie zastosowanie w budownictwie. Za jego pomocą możliwa jest lokalizacja miejsca, w którym dochodzi do największych strat ciepła. Kamera termowizyjna umożliwia wykrycie nieszczelności powietrznej w budynkach, a w przypadku rur c.o. umożliwia znalezienie źródła wycieku bez konieczności przekucia ścian. 

Białystok