Przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy energii

Procedura zmiany sprzedawcy (pierwsza zmiana)

Przygotowanie odbiorcy do zmiany sprzedawcy – kluczowe czynniki sukcesu:
1) Wiedzieć, jak zużywa energię elektryczną moja firma
2) Zidentyfikować kluczowe elementy biznesu wpływające na wielkość poboru energii oraz możliwości dotyczące redukcji zużycia
3) Zaplanować w ustalonym horyzoncie czasowym, jakie będą potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej
4) Umówić spotkanie z doradcą w celu doprecyzowania oczekiwań oraz zapoznania się z ofertą produktową

Przygotowanie odbiorcy do zmiany sprzedawcy – kluczowe czynniki sukcesu:

 1. Wiedzieć, jak zużywa energię elektryczną moja firma  
 2. Zidentyfikować kluczowe elementy biznesu wpływające na wielkość poboru energii oraz możliwości dotyczące redukcji zużycia
 3. Zaplanować w ustalonym horyzoncie czasowym, jakie będą potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej
 4. Umówić spotkanie z doradcą w celu doprecyzowania oczekiwań oraz zapoznania się z ofertą produktową

Pierwsza zmiana sprzedawcy

 • W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy, gdy odbiorca rozwiązuje umowę kompleksową na sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji z dotychczasowym sprzedawcą, procedura nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą.
 • Zmiana sprzedawcy w przypadku Klientów na średnim i wysokim napięciu – grupa taryfowa Bxx, Axx może się wiązać z koniecznością dostosowania na koszt Klienta układów pomiarowo-rozliczeniowych (których Klient jest właścicielem) do zasady TPA. W przypadku pozostałych odbiorców, koszty tej operacji ponosi lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Procedura zmiany sprzedawcy – krok po kroku (pierwsza zmiana)

 

Krok 1  Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą
Krok 2  Wypowiedzenie umowy sprzedaży staremu sprzedawcy
Krok 3  Zawarcie nowej umowy dystrybucyjnej
Krok 4 Poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży
Krok 5 (nieobligatoryjny)  Dostosowanie układów pomiarowo — rozliczeniowych
Krok 6  Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą

UWAGA: kroki 2-5 może wykonać nowy sprzedawca działając z upoważnienia odbiorcy!!!

 

Krok 1 – najtrudniejszy …

Odbiorca zawiera umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą.

Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy.

Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.

Krok 2

Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy.

W przypadku, gdy sprzedawcą dotychczasowym była dawna spółka dystrybucyjna, odbiorca wypowiada tzw. Umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i świadczenia usługi dystrybucji. Możliwa konfiguracja umów.

ODBIORCA POZOSTAJE PRZY DOTYCHCZASOWYM SPRZEDAWCY WYODREBNIONYM ZE SPÓŁKI  DYSTRYBUCYJNEJ (SD)odbiorca ma jedną umowę a sprzedawcą dotychczasowy ma umowę z OSD.

Krok 3

Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji.

Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym  przedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usługi dystrybucji.

Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej.

Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.

Możliwa konfiguracja umów.

ODBIORCA WYBIERA NOWEGO SPRZEDAWCĘ (ROZDZIELENIE UMÓW SPRZEDAŻY I  WIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI) – odbiorca ma umowę ze sprzedawcą, a sprzedawca, w  mieniu i na rzecz odbiorcy, podpisuje umowę z OSD.

Krok 4

Odbiorca informuje OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży.

Zgłoszenie musi odpowiadać standardom przyjętym przez właściwego OSD i powinno zawierać: określenie stron nowej umowy sprzedaży, termin obowiązywania umowy, planowane ilości dostaw energii, określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (najczęściej będzie nim nowy sprzedawca).

Krok 5

Dostosowanie układów pomiarowo — rozliczeniowych. 

W zależności od wielkości zużycia energii oraz w związku z istotnymi zmianami w zasadach rozliczeń po zmianie sprzedawcy konieczne może być dostosowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego.

Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu. W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci o niskim napięciu, liczniki należą do operatorów systemów dystrybucyjnych.

W przypadku tych odbiorców, brak licznika z rejestracją i transmisją danych nie stanowi przeszkody w zmianie sprzedawcy.

Krok 6 – ostatni

Końcowe rozliczenie ze starym sprzedawcą.

W dniu zmiany sprzedawcy (wejścia w życie nowej umowy sprzedaży) OSD dokonuje odczytu licznika.

W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy.

Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w określonym terminie (do 5 dnia następnego miesiąca).

Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca przygotuje rozliczenie końcowe.

Procedura zmiany sprzedawcy (kolejna zmiana)

W przypadku drugiej i każdej kolejnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej gdy zawarta jest umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, procedura nie może trwać dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia zawarcia (wejścia w życie) umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą. 
W przypadku niektórych OSD dla Klientów na niskim napięciu – grupa taryfowa Cxx czas przewidziany na kolejne zmiany sprzedawcy to 30 dni. 
Zmieniać sprzedawcę można dowolną ilość razy z uwzględnieniem podpisanych umów na sprzedaż energii elektrycznej.
Procedura zmiany sprzedawcy –- krok po kroku (kolejna zmiana)
Krok 1
Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą
Krok 2
Wypowiedzenie umowy sprzedaży staremu sprzedawcy
Krok 3 – „odpada”
Umowa dystrybucyjna – nie jest konieczne zawarcie nowej umowy
– obowiązuje dotychczasowa, zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy
Krok 4
Poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnego
o zawarciu nowej umowy sprzedaży
Krok 5 – „odpada”
Dostosowanie układów pomiarowo — rozliczeniowych (liczników) –
niekonieczne, gdyż zostały dostosowane przy pierwszej zmianie, chyba, że…
Krok 6
Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą
UWAGA: kroki 2 i 4 może wykonać nowy sprzedawca działając z upoważnienia odbiorcy !!!
Przygotowanie umowy sprzedaży energii elektrycznej
Przyjęcie przez klienta oferty na sprzedaż energii elektrycznej. 
Przygotowanie projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej. 
Przesłanie klientowi do podpisu umowy sprzedaży energii elektrycznej. 
Podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej. 
Przekazanie skanu podpisanej dwustronnie umowy sprzedaży energii elektrycznej do zespołu zajmującego się procesem zmiany sprzedawcy. 
Przygotowanie pełnomocnictw
Przygotowanie pełnomocnictw umożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy w imieniu i na rzecz klienta:
Pełnomocnictwa zawierają umocowanie do:
Wypowiedzenia umów kompleksowych,
Poinformowania OSD o zawarciu umowy sprzedaży,
Reprezentowania przed OSD w sprawach związanych z zmianą sprzedawcy,
Doprowadzenia do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji.
Pozyskanie i analiza dokumentów
Pozyskanie i analiza dokumentów:
dokumenty rejestrowe klienta,
pełnomocnictwa
Przygotowanie kserokopii przesłanych dokumentów.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictw.
Analiza otrzymanych od klienta umów kompleksowych oraz faktur w celu pozyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy.
Kolejne kroki …
Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy
Zgłoszenie do OSD zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
Podpisanie przez klienta umowy dystrybucyjnej z OSD (jeśli wcześniej zawarta była umowa kompleksowa)

Druga i kolejna zmiana sprzedawcy

 • W przypadku drugiej i każdej kolejnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej gdy zawarta jest umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, procedura nie może trwać dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia zawarcia (wejścia w życie) umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą. 
 • W przypadku niektórych OSD dla Klientów na niskim napięciu – grupa taryfowa Cxx czas przewidziany na kolejne zmiany sprzedawcy to 30 dni. 
 • Zmieniać sprzedawcę można dowolną ilość razy z uwzględnieniem podpisanych umów na sprzedaż energii elektrycznej.

Procedura zmiany sprzedawcy – krok po kroku (kolejna zmiana)

 

Krok 1 Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą
Krok 2 Wypowiedzenie umowy sprzedaży staremu sprzedawcy
Krok 3 – „odpada”Umowa dystrybucyjna – nie jest konieczne zawarcie nowej umowy –
obowiązuje dotychczasowa, zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy
Krok 4 Poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnegoo zawarciu nowej umowy sprzedaży
Krok 5 –
„odpada”
 Dostosowanie układów pomiarowo — rozliczeniowych (liczników) -niekonieczne, gdyż zostały dostosowane przy pierwszej zmianie, chyba, że…
Krok 6 Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą

 

UWAGA: kroki 2 i 4 może wykonać nowy sprzedawca działając z upoważnienia odbiorcy !!!

 Przygotowanie umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 1. Przyjęcie przez klienta oferty na sprzedaż energii elektrycznej. 
 2. Przygotowanie projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej. 
 3. Przesłanie klientowi do podpisu umowy sprzedaży energii elektrycznej. 
 4. Podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej. 
 5. Przekazanie skanu podpisanej dwustronnie umowy sprzedaży energii elektrycznej do zespołu zajmującego się procesem zmiany sprzedawcy. 

 Przygotowanie pełnomocnictw

Przygotowanie pełnomocnictw umożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy w imieniu i na rzecz klienta. Pełnomocnictwa zawierają umocowanie do:

 1. Wypowiedzenia umów kompleksowych,
 2. Poinformowania OSD o zawarciu umowy sprzedaży,
 3. Reprezentowania przed OSD w sprawach związanych z zmianą sprzedawcy,
 4. Doprowadzenia do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji.

 Pozyskanie i analiza dokumentów

1. Pozyskanie i analiza dokumentów:

         – dokumenty rejestrowe klienta,

         – pełnomocnictwa

     2. Przygotowanie kserokopii przesłanych dokumentów.
     3. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictw.
     4. Analiza otrzymanych od klienta umów kompleksowych oraz faktur w celu pozyskania informacji niezbędnych            do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy.

 Kolejne kroki …

 1. Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy
 2. Zgłoszenie do OSD zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
 3. Podpisanie przez klienta umowy dystrybucyjnej z OSD (jeśli wcześniej zawarta była umowa kompleksowa)

 Przeszkody w procesie zmiany sprzedawcy

 • Ilość dokumentów i formalizacja procesu
 • Traktowanie przez OSD tzw. „rozdzielenia umów” – jako brak zmiany sprzedawcy
 • Brak u wszystkich OSD systemu wymiany informacji pomiędzy sprzedawcami i OSD
 • Brak zgodności w obecnie działających PWI (różne formaty zgłoszeń, plików *csv),
 • Problemy z dokładnością i terminowością w przekazywaniu danych pomiarowych do sprzedawców przez OSD, jak również różne formaty plików.
 • Opóźnienia w weryfikacji przez OSD zgłoszeń zmiany sprzedawcy (szczególnie w okresie listopad-grudzień)
 Korzyści dla klienta wynikające ze zmiany sprzedawcy
 • Uporządkowanie umów, uaktualnienie i przystosowanie do obowiązującego prawa
 • Dostosowanie układu pomiarowego, spełnienie „przyszłego” obowiązku
 • Optymalizacja i zarządzanie zużyciem energii elektrycznej
 • Obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej
 • Możliwość negocjacji cen ze wszystkimi podmiotami na równych warunkach

Schemat procesu:

 

DOSTOSOWANIE UKŁADU POMIAROWEGO DO WYMAGAŃ TPA

Klientom, którzy podpisali umowę sprzedaży z TAURON Sprzedaż, oferujemy produkt na wykonanie modernizacji układu pomiarowego do wymagań określonych w IRiESD odpowiedniego OSD.

Obejmuje on:

 • przygotowanie dokumentacji
 • uzgodnień z OSD
 • wykonanie prac na obiekcie oraz doprowadzenie do technicznego odbioru przez OSD

Oferujemy spłatę kosztów modernizacji w miesięcznej opłacie, której wysokość uzależniona jest od wartości inwestycji i długości trwania umowy.